Email Tisk PDF

 

Obchodní podmínky internetového obchodu

1.Prodávající, který uskutečňuje internetový prodej výrobků kupujícím na území České republiky na základě těchto prodejních podmínek je Mgr. Helena Grulichová, Vodní 7, Prostějov 796 01, IČO 12308021, DIČ 7151264494.

2.Kupující - spotřebitel po seznámení s internetovým katalogem a nabídkou prodávajícího, si vybere zboží nabízené v aktuálním internetovém katalogu a nabídce prodávajícího a vybrané zboží, o jehož zakoupení má zájem, objedná u prodávajícího pomocí objednávky - objednávkového formuláře.

3.Objednávky - objednávkové formuláře mohou být zasílány po celý kalendářní rok, a to 24hodin denně. Objednávky zaslané v sobotu, v neděli či ve dnech státních svátků budou zpracovány následující pracovní den. Základní podmínkou přijetí objednávky je správně vyplněný objednávkový formulář obsahující všechny povinně vyplněné údaje (např. telefonní číslo kupujícího). Neúplně vyplněný objednávkový formulář není možné považovat za řádnou objednávku. Není-li možno objednávku přijmout (kupříkladu vzhledem k nesprávně nebo neúplně vyplněnému objednávkovému formuláři), bude prodávající neprodleně telefonicky kontaktovat spotřebitele a pokusí se o co nejrychlejší odstranění překážek.Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které budí podezření o zneužití internetového prodeje neoprávněnými osobami (například takové objednávky, které neobsahují telefon či adresu elektronické pošty, kde by bylo možné objednávku potvrdit či ověřit).

4.Objednávka bude bezprostředně po přijetí potvrzena e-mailem.

5.Zboží je dodáváno prostřednictvím dobírky České pošty nebo prostřednictvím kurýru České dráhy dle jejich aktuálních tarifů a přepravních podmínek. Pokud nelze dle těchto podmínek uskutečnit vyžádaný způsob dopravy, bude kupující neprodleně informován a bude mu nabídnut alternativní způsob dodání zboží.

6.Zboží je možno po dohodě dovézt přímo ke kupujícímu vlastním vozidlem prodávajícího, konkrétní podmínky (např. cena dopravy nebo termín) je nutno sjednat individuálně.

V případě úhrady kupní ceny prostřednictvím odeslání zboží poštou na dobírku, je doba dodání zboží maximálně deset pracovních dnů od potvrzení objednávky prodávajícím.

Poštovní přepravce dodává zboží pouze během pracovních dnů, (tj. mimo sobot, nedělí a během státních svátků).

V případě opožděné dodávky zboží způsobené například přechodným nedostatkem objednaného zboží ve skladu, bude kupující bez prodlení informován prodávajícím prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky.

Zboží je dodáváno v běžných obalech, do kterých zboží balí výrobce. Se zbožím bude kupujícímu - spotřebiteli dodán návod k obsluze, záruční list, pokud to povaha věci - zboží vyžaduje, a další listiny, které jsou rozhodné pro použití a nakládání s výrobkem. Rovněž bude předána faktura s náležitostmi daňového dokladu.

Spotřebitel - kupující, případně jiná osoba, která je určena k převzetí zboží spotřebitelem - kupujícím, je povinna potvrdit přepravci - přepravní službě převzetí zboží včetně všech dokladů.

V případě uskutečnění hromadné objednávky, tj. objednávky - objednávkového formuláře s více druhy zboží či s větším počtem zboží, si prodávající vyhrazuje právo zaslat - dodat zboží po částech, tedy ve více balících.

7.Za objednané zboží - výrobky dodané prodávajícímje kupující - spotřebitel povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu - cenu zboží, která je uvedena v aktuálním internetovém katalogu prodávajícího, a to platného ke dni doručení objednávky kupujícího-spotřebitele, prodávajícímu.

Kupující - spotřebitel má možnost zaplatit kupní cenu objednaného zboží dobírkou: Platba dobírky při zaslání objednaného zboží poštou na dobírku. Zboží je v tomto případě zaplaceno pracovníkovi přepravní služby při dodávce zboží.

8.Předáním objednaného zboží kupujícímu - spotřebiteli (resp. osobě, která k tomu byla zmocněna spotřebitelem) a převzetím tohoto zboží a zaplacením kupní ceny kupujícím - spotřebitelem (resp. osobou, která k tomuto byla zmocněna spotřebitelem) dochází k uzavření kupní smlouvy o prodeji spotřebitelem objednaného zboží za kupní cenu, která je uvedena v aktuálním internetovém katalogu prodávajícího, který je platný ke dni doručení objednávky spotřebitele prodávajícímu. Kupní cena s příslušnou sazbou DPH je pak uvedena i v předané faktuře. Vlastnické právo k objednanému zboží a nebezpečí nahodilé zkázy přechází na kupujícího - spotřebitele úplným zaplacením vyfakturované kupní ceny. Pokud byla kupní cena zaplacena před dodáním zboží, pak vlastnické právo ke zboží a nebezpečí nahodilé zkázy přechází na kupujícího - spotřebitele až předáním a převzetím dodaného zboží.

Kupující musí ve vlastním zájmu při přebírání objednaného zboží zkontrolovat, zda zboží není poškozeno, jakož i úplnost předávaných dokladů (včetně vyplněného data převzetí zboží v záručním listu). Na případné poškození zboží je nutno ihned upozornit přepravce, který je povinen sepsat o tomto poškození škodní protokol. (Nebude-li při předání a převzetí zboží takový protokol sepsán, bude třeba vycházet z toho, že přepravované zboží bylo dodáno nepoškozené.)

9. Odstoupení od smlouvy  formulář ZDE
    &1829
   
(1) Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu. ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí. ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovanádodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

   (2) Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s & 1820 odst. 1 písmeno f, může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení podle odstavce 1. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lůtě, běží řetrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne , kdy spotřebitel poučení obdržel.

    &1830
Pokud podnikatel umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formůláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, potvdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

  &1831
    (1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdežel. Byla-li spotřebiteli již poskytnuta služba, není z toho podnikateli ničeho povinen s vyjimkou ustanovení & 1834.
   (2)Podnikatel může po spotřebiteli požadovat pouze úhradu nákladů stanovených tímto zákonem.

  &1832
   (1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsebem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

   (2) Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabizí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dadání zboží.
  
   (3) Podnikatel uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením & 1820 odst. 1 písm. g.

   (4) Odstoupí li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Vážený spotřebiteli, pokud se domníváte, že jsme Vás poškodili nebo nedostáli svým závazkům, kontaktujte nás. Pokud se nám nepodaří vyřešit spor přímo na základě zákona č. 378/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
Pověřeným subjektem (ADR) k řešení mimosoudních spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem je Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem obchodu a průmyslu, viz zde.
Návrh může spotřebitel podat České obchodní inspekci nebo jinému pověřenému subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil u Zoo-doma poprvé svůj požadavek.
V případě České obchodní inspekce má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím online formuláře dostupného na jejích webových stránkách https://adr.coi.cz/cs.

10.Záruční podmínky:

Záruční doba činí 24 měsíců od převzetí koupeného zboží spotřebitelem.

Reklamace je možno uplatnit na adrese prodávajícího.

Poskytování záruky, délka záruční doby a vyřizování reklamací se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona na ochranu spotřebitele a dalšími právními předpisy, které tuto oblast upravují.

Záruka se netýká optických změn, které vzniknou běžným používáním, které neovlivní funkční schopnost výrobků. Netýká se též vad, které vznikly neodborným a nevhodným zacházením ze strany kupujícího či v rozporu s návodem k použití, a dále škod vzniklých vinou kupujícího. Reklamaci lze uplatňovat pouze po předložení originálu záručního listu a dodacího listu, které kupující obdrží při dodání - převzetí zboží.

Reklamace týkající se rozdílného vnějšího vzhledu dodaného zboží od vzhledu zboží uvedeného na internetových stránkách, který je dán chybným nastavením parametru monitoru kupujícího - spotřebitele nejsou důvodem pro vrácení zboží a řádné uplatnění reklamace.

Reklamace týkající se mechanického poškození způsobeného přepravou zboží jsou akceptovány pouze v případě, že kupující - spotřebitel na ně upozorní při dodávce zboží a v přítomnosti pracovníka přepravní služby - České pošty s.p. Podmínkou úspěšné reklamace je sepsání zprávy o poškození, která je vypracována a podepsána kupujícím a pracovníkem přepravní služby.

Záruční podmínky, informace o záruce, o záručním servisu jsou uvedeny podrobně v záručním listě, který je předán kupujícímu - spotřebiteli při dodávání objednaného zboží.

11.Shora uvedené obchodní podmínky internetového obchodu tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, která vznikne v rámci internetového prodeje mezi prodávajícíma kupujícím - spotřebitelem. Kupující - spotřebitel tyto obchodní podmínky internetového obchodu v plném rozsahu a bez výhrad akceptuje zasláním vyplněné objednávky - objednávkového formuláře prodávajícímu. Jakékoliv odchylky, změny či doplnění těchto obchodních podmínek internetového obchodu musí prodávající a kupující - spotřebitel dohodnout v písemné podobě, a to před odesláním objednávky, objednávkového formuláře.

Tyto obchodní podmínky internetového obchodu neplatí a nevztahují se na prodej zboží podnikatelům pro jejich podnikatelské účely.


12.Zásady ochrany osovních údajů. (Soulad s GDPR).

Aby náš e-shop mohl dobře fungovat, musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje. Správcem osobních údajů ve vztahu k tomuto e-shopu je Helena Grulichová, IČO: (12308021), se sídlem (Vodní 7, Prostějov), telefon: (602 789 357), e-mail: ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ).

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

  • Vyřízení objednávky a řešení případných reklamací. 

  • Abychom vám mohli odesílat objednávky a zajistit efektivní vyřešení vašich případných požadavků a reklamací, zpracováváme vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu.

  • Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu nezbytně nutnou.

  • Zasílání newsletteru a obchodních nabídek. Abychom vás mohli informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracováváme vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který nám poskytujete při vyplnění registračního formuláře a který můžete kdykoli odvolat.

  • Pro lepší kvalitu našich služeb spolupracujeme s některými zpracovateli, kterým mohou být vaše data zpřístupněna. Ke zpřístupnění dochází výhradně v souvislosti se službami našeho e-shopu a pouze v nezbytném rozsahu.

13.Tyto obchodní podmínky internetového obchodu nabývají platnosti a účinnosti dnem 25. 5. 2018 a jsou platné do jejich odvolání, nahrazení či změny.

 

Vybrali jsme pro vás

Banner
Banner
Banner